«Quality and Learning in Construction Production» (QLCP)

Prosjektet «Kvalitet og læring i byggeproduksjon» er etablert med støtte fra Norges forskningsråd for å utvikle et innovativt kvalitetsstyringssystem for byggeprosjekter.

Bilde av byggProsjekteier er Veidekke Entreprenør. Denne ledende norske entreprenørbedriften har til hensikt å utvikle og implementere et kvalitetssystem som skaper mer verdi enn eksisterende systemer. Dette skal skje i samarbeid blant annet med programvareutviklere hos Holte som har som mål å skape en teknologisk infrastruktur for det nye kvalitetsstyringssystemet.

Prosjektet er basert på en idé om at kompleksitet er en sentral utfordring i byggevirksomhet. Et moderne kvalitetsstyringssystem må bidra til å håndtere denne kompleksiteten. Prosjektet omfatter forskning på praksis på byggeplass og i prosjektering, og på hvordan nåværende kvalitetsstyringsregimer fungerer. Forskningsbasert innsikt i hvordan arbeidsoperasjoner på byggeplass og i prosjektering er innrettet i forhold til kompleksitetsutfordringer skal danne et fundament for utvikling av nye former for kvalitetsstyring der tenkning i mindre grad er reaktiv (dvs. drevet av feil som allerede er gjort) og i mye høyere grad er proaktiv, læringsbasert og basert på organisering og samordning på tvers av fagområder og organisatoriske grenser.

Den grunnleggende hensikten med prosjektet er å bidra til innovasjon i byggeprosesser og til økt verdiskapning gjennom reduksjon i defekter og høyere og mer forutsigbar kvalitet i det som bygges. Forskning og utvikling i prosjektet kombineres med organisatorisk læring og teknologiutvikling. Den resulterende innovasjon skal være både en metodikk og en programvarepakke.

Høgskolen i Sørøst-Norge og BI er Veidekke Entreprenørs partnere i prosjektet, sammen med Entra, Holte, og bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Arkitektbedriftene.