Forskningsoppdrag

Senter for innovasjon og ledelse har forskere som er tilgjengelige for oppdragsforskning. Her ser du noen av prosjektene forskerne våre jobber med. Ta kontakt med oss for et mulig samarbeid.

Kontakt oppdragsleder ved senter for innovasjon og ledelse:

Nina Katrine Prebensen

«Quality and Learning in Construction Production» (QLCP)

Prosjektet «Kvalitet og læring i byggeproduksjon» er etablert med støtte fra Norges forskningsråd for å utvikle et innovativt kvalitetsstyringssystem for byggeprosjekter. Prosjekteier er Veidekke Entreprenør. Denne ledende norske entreprenørbedriften har til hensikt å utvikle og implementere et kvalitetssystem som skaper mer verdi enn eksisterende systemer. Dette skal skje i samarbeid blant annet med programvareutviklere hos Holte som har som mål å skape en teknologisk infrastruktur for det nye kvalitetsstyringssystemet.

Les mer om prosjektet her.

 

VIVANT Vestfold

Det overordnede målet med innovasjonsprosjektet er å øke attraksjonskraften til varehandelssystemet i Vestfold.

«VIVANT Vestfold» står for Verktøy for Innovasjon i Varehandelssystemer i lys av IKEA-etableringen i Vestfold.

VIVANT – er også det latinske ordet for «leve» eller «levende». Prosjektet «VIVANT Vestfold» eller «Leve Vestfold» er kanskje patriotisk i navnet, men skal også utvikle kunnskap som byer og kommuner flest kan lære av.

VIVANT Vestfold er både et innovasjonsprosjekt og et forskningsprosjekt.

Les mer om prosjektet her.

ISOWELL

Prosjektet ISOWELL (Innovation in Systems of Health and Wellbeing) har som mål å øke verdiskaping for parter som blir berørt av velferdsteknologi.

Innovasjonsfaget er i endring og det blir stadig lagt større vekt på involvering av brukere og kunder i selve innovasjonsprosessen. Det vil blant annet si at mange brukergrupper, som kunder, pasienter, pårørende og helsepersonell bør ha en rolle i utvikling og ideskaping. Prosjektet ISOWELL har som mål å øke verdiskaping for parter som blir berørt av velferdsteknologi. Dette er i tråd med helsemyndighetenes strategi om brukermedvirkning på alle nivåer.

Les mer om prosjektet her.

Kontakt: Are Branstad

 

Managing Innovation for Value Creation

Kan R&D dominerte bedrifter utvikle dynamiske innovasjonsstrategier ved bruk av tjenestedominat logikk og verktøy? Vi stiller spørsmålet sammen med Kongsberg Maritime Merchant i prosjektet "Managing Innovation for Value Creation"

I dette 3-årige prosjektet skal forskere ved Senter for Innovasjon og ledelse bidra til å styrke Kongsberg Maritime Merchant innovasjonsevne ved å styrke kunnskapen om tjenestedominante logikk og bruk av tilhørende verktøy. R&D intensive bedrifter er tradisjonelt kjennetegnet av et sterkt fokus på produktutvikling, og hvor tjenester er en funksjon av produkt og teknologi. I de senere årene har forholdet mellom produkt og tjenester blitt snudd og hvor nå verdiskaping fra tjenester øker raskere enn produkter. For R&D intensive bedrifter gir et slikt skifte betydelige utfordringer. Dette prosjektet «Managing Innovation for Value Creation» har som formål å styrke Kongsberg Maritime Merchant innovasjonsevne gjennom å øke (1) bedriftens kunnskap om tjenestedominant logikk, og (2) styrke bedriftens evne til å innovere i tjenester ved å utvikle et sett av verktøy. Det tredje formålet (3) for prosjektet er å formidle erfaringer fra prosjektet gjennom undervisning og forskningsformidling.

Prosjektleder: Thomas Brekke

Forskere fra HBV og Senter for Innovasjon og Ledelse: Professor Nina K. Prebensen, Thomas Brekke, og Marius Imset fra TekMar.

 

Nytt prosjektutviklingsverktøy for Nasjonalforeningen for folkehelsen

Forskere ved Senter for innovasjon og ledelse (SIL) bistår Nasjonalforneningen for folkehelsen i å utvikle et nytt prosjektverktøy bygget på prinsipper knyttet til lean innovasjon og sosialt entreprenørskap. Gjennom et tre-årig samarbeidsavtale er formålet å styrke Nasjonalforeningens prosjektkompetanse og evne til nytenkning ved å utvikle nye læringsmetoder.

Nasjonalforeningen for folkehelsen. Logo.

Nasjonalforeningen for folkehelsen fikk tildelt TV-aksjonen i 2013 for å bidra til å gi mennesker med demens og deres pårørende økt livskvalitet og deltakelse/mestring i egen hverdag gjennom etablering av prosjektet Aktivitetsvenn. Aktivitetsvenn skal bygges opp og etableres et nettverk hvor mennesker med demens sammen med frivillige kan gjøre meningsfylte aktiviteter. Aktivitetsvenn skal være et landsdekkende tilbud, og har som hovedmål å bli et bærekraftig og permanent tilbud etter prosjektperiodens utløp

Prosjektleder: Siw Hagelin, Nasjonalsenteret for folkehelsen

Forsker: Thomas Brekke, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 

Team innovasjon NCE Vestfold

Forskere ved Senter for innovasjon og ledelse (SIL) har siden mai 2014 arrangert nettverksmøter for team innovasjon to ganger i halvåret. Hensikten er å legge til rette for en arena hvor bedrifter kan dele sine erfaringer og kunnskap om hva som fremmer eller hemmer en god innovasjonskultur.

NCE. Logo.

Team innovasjon har en bred forståelse av innovasjonsbegrepet som gir deltagerne et godt grunnlag til å diskutere sitt eget innovasjonsarbeid med andre bedrifter.

Prosjektleder: Ketil O. Paulsen, Kongsberg Gruppen

Forsker: Thomas Brekke, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Deltagende bedrifter: Kongsberg Merchant, Ge Vingmed Ultrasound, 7Sense, SensoNor, FossTech, Scan Sense, Norautron, Partnertech, Rheinmental Vinghög, NCE Mikro- og nanoteknologi, KCL, H. Henriksen

 

Forum for prosjektledelse

Forum for prosjektledelse ble etablert våren 2013 i samarbeid med bedrifter i Vestfold og forskere ved Senter for innovasjon og ledelse (SIL).

Forumet har som målsetting å skape positiv omdømmebygging og synliggjøring av bedriftenes og høgskolens samfunnsansvar samt å øke bedriftenes kunnskap og ferdigheter i å utøve god prosjektledelse i internasjonalt og krevende kompliserte prosjekter. Gjennom to bedriftsbesøk pr halvår får bedriftene innsikt i hverandres prosjekterfaring og innsikt i nyere forskning på området.

Prosjektleder: Jim Ryen, Kongserb Simulation og Marius Myhra Wood Group Mustand

Forsker: Thomas Brekke, Høgskolen Buskerud og Vestfold

Deltagende bedrifter er: Kongsberg Simulation, Wood Group Mustang, Jotun, Komplett, Techni, Rambøll, Scan Sense, Noratron, Veidekke, Vissim,

 

 

Kontakt oppdragsleder ved senter for innovasjon og ledelse:

Nina Katrine Prebensen