Hiking experience

Vandring i naturen – om fysisk og mental tilfredshet

I den nylig publiserte artikkelen "Hiking as mental and physical experience" blir de fysiske og de mentale sidene ved å vandre i naturen sammenlignet.

Nina K. PrebensenNina K Prebensen, HBV, har sammen med Ingeborg Nordbø, HiT, nylig publisert artikkelen «Hiking as mental and physical experience» i tidsskriftet Advances in Hospitality and Leisure. Artikkelen er et resultat av et større forskningsarbeid ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning.

Studerte vandreturister

Studien har sammenlignet de fysiske og de mentale sidene ved å vandre i naturen, og finner at de mentale delene ved vandring er like viktig som de fysiske aspektene. Hovedideen bak studien er å sammenligne hvor viktig ulike elementer ved vandreturen er for turistene med turistenes vurdering av tilfredshet med de samme elementene. En såkalt Importance-Performance (IPA) analyse ble gjennomført. Studien ble utført på utenlandske så vel som norske vandreturister, sommeren 2014.

Bør involvere turistene for økt totaltilfredshet

Det at tilfredsheten med de mentale sidene ved vandring blir vurdert såpass høyt og høyere enn de fysiske elementene, gir viktige signaler for den videre tilretteleggingen av vandreturisme. Stier og kart, samt de fysiske delene av vandreturen er også viktig for turistene, men her er tilfredshetsvurderingen av disse elementene i samsvar med viktighetsgraden. Tilfredsheten med de mentale sidene ved vandringen fikk noe lavere vurdering enn turistenes vurdering av viktighet av de samme elementene. Dette indikerer at for å øke turistenes grad av totaltilfredshet, så bør en søke å involvere turistene mer i de mentale delene ved en vandretur. Her kan en benytte såkalt «co-creation» eller samhandlingsstrategier. Dette innebærer å involvere turistene i å delta i å produsere både de fysiske og de mer mentale delene av turen. Dette kan starte allerede før selve reisen og vandreturen starter.